ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ ನಿಲಯಪಾಲಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
 
1 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ನಂ 1235 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಎಂ ಸಿ  ಲೇಔಟ್ ವಿಜಯನಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ -560040 ನಿಲಮ್ಮ                9620074893
2 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ (ವಿ.ನಾಗನಹಳ್ಳಿ) ಹೆಸರೂಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೆಡಿ ಅಗ್ರಹಾರ -560094 ದೇವೆಂದ್ರ ಯಾಳವಾರ್   7204708159
3 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, (ಕನಕನಗರ) ಹೆಸರೂಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೆಡಿ ಅಗ್ರಹಾರ -560094 ದೇವೆಂದ್ರ ಯಾಳವಾರ್   7204708159
4 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, (ದಿನ್ನೂರ್) ಹೆಸರೂಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೆಡಿ ಅಗ್ರಹಾರ -560094 ದೇವೆಂದ್ರ ಯಾಳವಾರ್ (ಪ್ರಭಾರ)        7204708159
5 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಸುಬೇದಾರ್ ಚತ್ರಂ ರಸ್ತೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ -560020 ಶ್ವೇತಾ           7411971061
6 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, # 4, 9 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಲೇಔಟ್ ಮಲ್ಲತಹಳ್ಳಿ -560056 ಗಜೇಂದ್ರ ಹೆಚ್, ಕೆ(ಪ್ರಭಾರ)     9036828996
7 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, 02/05, ಅಮ್ಮಾ ಪ್ಲಾ 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, 15 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲಗಾಲಾ -560091 ಗಜೇಂದ್ರ ಹೆಚ್, ಕೆ(ಪ್ರಭಾರ)     9036828996
8 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ದಿನ್ನೆಪಾಲ್ಯ ಮೇನ್ರೋಡ್ (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ಹೊಮ್ಮದೇವನಹಳ್ಳಿ -560083 ಶ್ರೀಧರ್        8123993726
9 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ನಂ 60/61 ಸುಚಿನ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ -560061 ರತ್ನಮ್ಮ             8904671173
10 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ನಂ 1 5 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ ಲೇ Layout ಟ್ ಮಲ್ಲತಹಳ್ಳಿ -560056 ದ್ರಾಕ್ಷಯಣಿ     9964915985
11 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ರಸ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) -560056 ದ್ರಾಕ್ಷಯಣಿ     9964915985
12 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೂರ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀರ್ಲೆಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಭಟರಹಳ್ಳಿ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ 1 -560049 ದೇವೆಂದ್ರ ಯಾಳವಾರ್   7204708159
13 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೂರ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀರ್ಲೆಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಭಟರಹಳ್ಳಿ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ 2-560049 ದೇವೆಂದ್ರ ಯಾಳವಾರ್   7204708159
14 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಆನೇಕಲ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ದಿನ್ನಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹೊಮ್ಮದೇವನಹಳ್ಳಿ (ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ) -560083 ದೇವೆಂದ್ರ ಯಾಳವಾರ್   7204708159
15 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಲಾ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ-560061 ರತ್ನಮ್ಮ              8904671173
16 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಲಾ ವಸತಿ ನಿಲಯ  ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ -560020            ಪೂರ್ಣಿಮ               8197801357

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-07-2021 03:59 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080