ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ವಿವರ

Outsource Employee Details (Including All outsource staff such as at District office,Taluk extension office,hostels & schools)
District:Kolar                            
Sl No Name Designation Basic Pay Employee Contribution PT Net Employer Contribution Gross Service Charge -3% ESI No. PF No. Sub Total GST 18% Total
ESI -0.75% PF - 12% ESI - 3.25% PF -13%
1 G SUMA  Data Entery Operator             12,872                   96.54     1,544.59           11,230      418.33       1,673.31      14,963.24         448.90 5859188442 101158607754     15,412.13      2,774.18       18,186
2 S Anand Kumar Driver            12,872                   96.54     1,544.59           11,230      418.33       1,673.31      14,963.24         448.90 5859174452 101424046581     15,412.13      2,774.18       18,186
3 Abdul Jameel D' group            11,416                   85.62     1,369.87             9,960      371.01       1,484.03      13,270.64         398.12 5859167925 100689490811     13,668.75      2,460.38       16,129
4 Rukmini B M  Data Entery Operator Mahithi Kendr 15000                 112.50     1,800.00 200         12,888      487.50       1,950.00      17,437.50         523.13 5859219403 101545476618     17,960.63      3,232.91       21,194
5 Syed Nayaz Ahamed D' group Mahithi Kendr 10000                   75.00     1,200.00             8,725      325.00       1,300.00      11,625.00         348.75 5859173603 101513353928     11,973.75      2,155.28       14,129
6 Asif K S Data Entery Operator Mahithi Kendr 15000                 112.50     1,800.00 200         12,888      487.50       1,950.00      17,437.50         523.13 5859168317 101184263653     17,960.63      3,232.91       21,194
7 Imran baig A  D' group Mahithi Kendr 10000                   75.00     1,200.00             8,725      325.00       1,300.00      11,625.00         348.75 5041821968 101673047382     11,973.75      2,155.28       14,129
8 Khadeer Ahammed Data Entery Operator Mahithi Kendr 15000                 112.50     1,800.00 200         12,888      487.50       1,950.00      17,437.50         523.13 5859167398 101184263973     17,960.63      3,232.91       21,194
9 Saleem Pasha D' group Mahithi Kendr 10000                   75.00     1,200.00             8,725      325.00       1,300.00      11,625.00         348.75 5859170997 101184263551     11,973.75      2,155.28       14,129
10 Jameel Ahmed S Data Entery Operator Mahithi Kendr 15000                 112.50     1,800.00 200         12,888      487.50       1,950.00      17,437.50         523.13 5859167408 101184263648     17,960.63      3,232.91       21,194
11 Mohammed afzal pasha D' group Mahithi Kendr 10000                   75.00     1,200.00             8,725      325.00       1,300.00      11,625.00         348.75 5859167916 101229594876     11,973.75      2,155.28       14,129
12 SHAMEER AHMED N M  Data Entery Operator Mahithi Kendr 15000                 112.50     1,800.00 200         12,888      487.50       1,950.00      17,437.50         523.13 5859221994 101184263611     17,960.63      3,232.91       21,194
13 AZEEM PASHA  D' group Mahithi Kendr 10000                   75.00     1,200.00             8,725      325.00       1,300.00      11,625.00         348.75 5759310767 101645617363     11,973.75      2,155.28       14,129
14 MANJUNATH S COOK 11831.6                   88.74     1,419.79           10,323      384.53       1,538.11      13,754.24         412.63 5859170993 100690418155     14,166.86      2,550.04       16,717
15 PADMAMMA ASST.COOK 11415.6                   85.62     1,369.87             9,960      371.01       1,484.03      13,270.64         398.12 5859170189 101202172356     13,668.75      2,460.38       16,129
16 MOHAMMADI BEGUM ASST.COOK 11415.6                   85.62     1,369.87             9,960      371.01       1,484.03      13,270.64         398.12 5859243817 101450776896     13,668.75      2,460.38       16,129
17 MUNIYAMMA COOK 11831.6                   88.74     1,419.79           10,323      384.53       1,538.11      13,754.24         412.63 5859171020 100690043247     14,166.86      2,550.04       16,717
18 SUMA ASST. COOK 11415.6                   85.62     1,369.87             9,960      371.01       1,484.03      13,270.64         398.12 5859171031 101451720809     13,668.75      2,460.38       16,129
19 MUNIRATHANAMMA WACHMAN 11415.6                   85.62     1,369.87             9,960      371.01       1,484.03      13,270.64         398.12 5859231374 101555619638     13,668.75      2,460.38       16,129
20 ANITHA COOK 11129.6                   83.47     1,335.55             9,711      361.71       1,446.85      12,938.16         388.14 5859241110 101564294704     13,326.30      2,398.73       15,725
21 VARALAKSHMI Asst.cook 10739.6                   80.55     1,288.75             9,370      349.04       1,396.15      12,484.79         374.54 5859357174 101408241742     12,859.33      2,314.68       15,174
22 RABINA SULTANA Asst.cook 10739.6                   80.55     1,288.75             9,370      349.04       1,396.15      12,484.79         374.54 5859413660 101725496691     12,859.33      2,314.68       15,174
23 MANJULA  COOK 11129.6                   83.47     1,335.55             9,711      361.71       1,446.85      12,938.16         388.14 5859344020 101665064628     13,326.30      2,398.73       15,725
24 Manjulamma  Asst. Cook  10739.6                   80.55     1,288.75             9,370      349.04       1,396.15      12,484.79         374.54 5041828765 101674887352     12,859.33      2,314.68       15,174
25 Shobha  COOK MBL 11129.6                   83.47     1,335.55             9,711      361.71       1,446.85      12,938.16         388.14 5859170893 101492063952     13,326.30      2,398.73       15,725
26 Javeed T S  ASST. COOK MBL 10739.6                   80.55     1,288.75             9,370      349.04       1,396.15      12,484.79         374.54 5859170804 101337566726     12,859.33      2,314.68       15,174
27 Shakaramma  ASST. COOK MBL 10739.6                   80.55     1,288.75             9,370      349.04       1,396.15      12,484.79         374.54 5859170884 101491946103     12,859.33      2,314.68       15,174
28 KHAMAR TAJ  COOK MBL 11129.6                   83.47     1,335.55             9,711      361.71       1,446.85      12,938.16         388.14 5859171013 100689494521     13,326.30      2,398.73       15,725
29 Jayamma  Asst.cook MBL 10739.6                   80.55     1,288.75             9,370      349.04       1,396.15      12,484.79         374.54 5859170890 101491946980     12,859.33      2,314.68       15,174
30 Zahada WACHMAN MBL 10739.6                   80.55     1,288.75             9,370      349.04       1,396.15      12,484.79         374.54 5859170899 101491946135     12,859.33      2,314.68       15,174
31 SAVITHRAMMA COOK 11832 89 1420 - 10323 385 1538 13755 413 4938569782 100689892384 14167 2550 16717
32 SHOBA K COOK 11832 89 1420 - 10323 385 1538 13755 413 4938569776 100689981946 14167 2550 16717
33 NAJMA SULTHANA COOK 11832 89 1420 - 10323 385 1538 13755 413 4938569780 100689479902 14167 2550 16717
34 SHAZIYA ANJUM ASSISTANT COOK 11416 86 1370 - 9960 371 1484 13271 398 4938569786 100690094885 13669 2460 16129
35 JAYAMMA CLEANING STAFF 11416 86 1370 - 9960 371 1484 13271 398 4938569795 100689621691 13669 2460 16129
36 INDRAMMA CLEANING STAFF 11416 86 1370 - 9960 371 1484 13271 398 5859170795 100690043795 13669 2460 16129
37 RATHNAMMA CLEANING STAFF 11416 86 1370 - 9960 371 1484 13271 398 5859356419 101159148743 13669 2460 16129
38 NARASIMHAPPA WATCHMAN 11416 86 1370 - 9960 371 1484 13271 398 5859170798 101465983749 13669 2460 16129
39 SHARFUNNISA WATCHMAN 11416 86 1370 - 9960 371 1484 13271 398 5859421346 101212365786 13669 2460 16129
40 AZRA NASRIN STAFF NURSE 16000 120 1800 200 13880 520 2080 18600 554 5859170991 100689474745 19024 3424 22606
41 KHUTUB KHAN  D GROUP 11416 86 1370 - 9960 371 1484 13271 398 5859170168 100689574172 13669 2460 16129
42 Razia Sultan HEAD COOK 11,416                   85.62     1,369.92             9,960      371.02       1,484.08      13,271.10         398.13 5859170156 100689466601     13,669.23      2,460.46       16,130
43 Jyothi M STAFF NURSE 16,000                 120.00     1,920.00 200         13,760      520.00       2,080.00      18,600.00         558.00 5859170902 100959724511     19,158.00      3,448.44       22,606
44 RATHNAMMA Asst cook 10,740                   80.55     1,288.75             9,370      349.04       1,396.15      12,484.79         374.54 5859170906 100690483865     12,859.33      2,314.68       15,174
45 Venkatalakshmma COOK 10,740                   80.55     1,288.75             9,370      349.04       1,396.15      12,484.79         374.54 5859170984 101491946967     12,859.33      2,314.68       15,174
46 Varalakshmi COOK 10,740                   80.55     1,288.75             9,370      349.04       1,396.15      12,484.79         374.54 5859170988 100689497878     12,859.33      2,314.68       15,174
47 Danamma SWEEPER 10,740                   80.55     1,288.75             9,370      349.04       1,396.15      12,484.79         374.54 5859170998 101491946093     12,859.33      2,314.68       15,174
48 Jayamma SWEEPER 10,740                   80.55     1,288.75             9,370      349.04       1,396.15      12,484.79         374.54 5859170999 101512629722     12,859.33      2,314.68       15,174
49 Nagarathna SWEEPER 10,740                   80.55     1,288.75             9,370      349.04       1,396.15      12,484.79         374.54 5859171007 101227700957     12,859.33      2,314.68       15,174
50 JANAKAMMA  SECURITY GUARD 10,740                   80.55     1,288.75             9,370      349.04       1,396.15      12,484.79         374.54 5859173540 100477124978     12,859.33      2,314.68       15,174
51 MUNIRAJU SECURITY GUARD 10,740                   80.55     1,288.75             9,370      349.04       1,396.15      12,484.79         374.54 5859173533 101491946979     12,859.33      2,314.68       15,174
52 Jammel pasha D GROUP 10,740                   80.55     1,288.75             9,370      349.04       1,396.15      12,484.79         374.54 5859313729 101639717077     12,859.33      2,314.68       15,174

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-10-2021 11:22 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080