ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪೋರ್ಟಲ್ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಪಿ) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪೋರ್ಟಲ್ (ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

 

Email ID: mwdhelpline@karnataka.gov.in

  

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪೋರ್ಟಲ್ (ಎನ್ಎಸ್‌ಪಿ) 2021-22

ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳು

  

 Attention to Merit Cum Means Scholarship students 2021-22. Entry of Aadhaar number under NSP.

 Minority students should apply first under National Scholarship Portal (NSP) and then apply under State Scholarship Portal (SSP) 2021-22.

 

 Applying for a scholarship under the National Scholarship Portal (NSP) (Ministry of Minority Affairs, GOI) is a must for applying under State Scholarship Portal (SSP) - Karnataka because NSP ID is required for applying under SSP.

 

 Only those students who are not covered in NSP will be covered under SSP. 

 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪೋರ್ಟಲ್ (NSP) ಅಧಿಸೂಚನೆ 2021-22

 

 Click here to apply for Pre-Matric/Post-Matric/Merit-Cum-Means Scholarship for the Year 2021-22 (NSP)

  

 Procedure to Apply Pre Matric, Post Matric & Merit Cum Means Scholarship under NSP 2.0 – 2021-22

 

 User Manual for students - How to apply under National Scholarship Portal (NSP) 2021-22

  

 List of courses to apply for Post-Matric Scholarship Schemes

 

 List of courses to apply for Merit-Cum-Means Scholarship Schemes

 

 FAQs (Frequently Asked Questions) Scholarship

 

 How to Update New Mobile No. for Renewal Students – In Case of Old Mobile No. Lost Under NSP - GOI

 

 How to Withdraw Renewal Application (In Case of The Institute Changed) Under NSP - GOI

 

 How to Recover Students Password – In Case of Forget Password Under NSP - GOI

 

 How to Recover Students Application ID – In Case of Forget Application ID Under NSP - GOI

  

 Form for Self Declaration of Minority Community by Students

 

 Letter Correspondence to Minority District Officer

 

 Letter Correspondence to DDPIs / BEOs

 

Instructions for Schools/Institutions:-

 Procedure to apply for Institute KYC Registration under National Scholarship Portal - GOI for the year 2021-22

 Procedure for those Institutes which are already completed KYC Registration under National Scholarship Portal - GOI for the year 2021-22

 Procedure for Verifications of Applications by  Institutes under National Scholarship Portal - GOI for the year 2021-22

 Procedure to Authenticate Institute Nodal Officer (INO) details under National Scholarship Portal 2021-22

 Procedure to Add New Courses which are not available under option “ADD & UPDATE COURSES” in Institute login NSP Portal for the year 2021-22

Click here for Institute KYC registration and to Authenticate INO’s Aadhar details

 

 Format to Reset School/Institute Login Credentials (in case of forget User ID & Password) under Pre Matric - NSP 2021-22

 

 Format to Reset College/Institute Login Credentials (in case of forget User ID & Password) under PMS & MCM - NSP 2021-22

 

 

State Scholarship Portal (SSP) 2021-22

THE LAST DATE TO APPLY FOR POST-MATRIC SCHOLARSHIP (MCM) UNDER SSP IS 31/03/2022

 

Government of Karnataka State Scholarship Portal (SSP) Notification 2021-22

Dear applicants, please seed your Aadhaar number in your bank account. Please visit your bank branch immediately and link your Aadhaar to NPCI for payment of scholarship amount through Direct Benefit Transfer (DBT). Otherwise, the scholarship amount cannot be transferred to your account.

                  Click here to check your Aadhaar seeding status

 

Post-Matric Scholarship (MCM) under State Scholarship Portal - 2021-22

Post-Matric Scholarship: is awarded to students from the minority communities from class XI, XII and equivalent courses, General UG and PG Degrees, M.Phil. and Ph.D.

Merit-Cum-Means Scholarship: for pursuing professional and technical courses at the Under-Graduate level(UG) and Post-Graduate level(PG).

 

Post-Matric Scholarship (MCM) eligibility criteria for the year 2021-22

 Documents required to apply for Post-Matric and Merit-Cum-Means students under SSP:-

 

   National Scholarship Portal ID:- NSP ID is a mandatory requirement to apply under State Scholarship Portal (SSP).

 

  SATS ID:- Students SATS ID is required (Students Achievement Tracking System) for 1st year PUC, ITI, GTTC, Diploma in Polytechnic/ Education/ Nursing/ Pharmacy/ Paramedical students. (SATS ID is available in your SSLC marks card)

 

 Student's SSLC Registration Number

 

 Student's PUC Registration Number

 

 University/Board Registration Number (Take from your College):- Students University/Board Registration Number is required for all courses except 1st years students of PUC, ITI, GTTC, Diploma in Polytechnic/ Education/ Nursing/ Pharmacy/ Paramedical. 

 

 Aadhaar Number or Aadhaar Enrollment ID Number (EID Number) of Student and Parents. (If you do not have Aadhaar number, please visit your nearest Aadhaar enrollment center and apply for Aadhaar. First you will get Aadhaar Enrollment ID (EID number) you can enter this Aadhaar EID in SSP application. Later you will get actual Aadhaar number)