ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಆಯವ್ಯಯ

ವಿಷಯ   

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು/ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 

ದಿನಾಂಕ   ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ,ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ೨೦೨೨-೨೩ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ 3ನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 261 ಎಂಡಿಎಸ್ 2022 27.10.2022

ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಫ್ ಡಿ 51 ಬಿ.ಆರ್.ಎಸ್ 2022  29.06.2022 

 
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2225-04-196-1-01 (2225-00-103-0-49-103) ಅಡಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆದೇಶ. ಎಫ್ ಡಿ 45 ಬಿ.ಆರ್.ಎಸ್ 2022 20.O6.2022

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ,ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ೨೦೨೨-೨೩ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ೨ನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 261 ಎಂಡಿಎಸ್ 2022 22.O6.2022

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ,ಹಜ್,ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆಯ 4 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ೨೦೨೨-೨೩ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 118 ಎಂಡಿಎಸ್ 2022 02.O6.2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ,ಹಜ್,ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 118 ಎಂಡಿಎಸ್ 2022 24.O5.2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ,ಹಜ್,ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 118 ಎಂಡಿಎಸ್ 2022 21.O5.2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ,ಹಜ್,ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 118 ಎಂಡಿಎಸ್ 2022 08.O4.2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ
ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 118 ಎಂಡಿಎಸ್ 2022 08.O4.2022

1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತು ನಿಧಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ  2022-23. ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 118 ಎಂಡಿಎಸ್ 2022 08.O4.2022

2022 23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 118 ಎಂಡಿಎಸ್ 2022 04.04.2022
೨೦೨೧-೨೨ ಸಾಲಿನ ಅವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಬಗ್ಗೆ             MWD 55 MDS 2021(P)   19.11.2021
3ನೇ ಕಂತು ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 159 ಎಂಡಿಎಸ್ 2021. 22.10.2021
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಎಫ್ ಡಿ 03 ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ 2021 18.10.2021
2ನೇ ಕಂತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 159 ಎಂಡಿಎಸ್ 2021. 1.07.2021

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು

2017-18 / 2016-17 / 2015-16 / 2014-15

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 200 ಎಂಡಿಎಸ್ 2014, 15.04.2014

ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣ 2020-2021

Budget Speech English 2020-2021

Budget Speech English 2021-2022

Budget SPEECH Kannada 2020-21

Budget SPEECH Kannada 2021-22

 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮುದಾಯಭವನಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುದಾನ ಮಂಜುರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

Scheme Budget Kannada

SUB Scheme HOA Kannada

 

 

Bangalore_Division_ZP_VOL-1

Bangalore_Division_ZP_VOL-1 2021-22

Belagavi_Division_ZP_VOL-1

Belagavi_Division_ZP_VOL-1 2021-22

Kalaburagi_Division_ZP_VOL-1

Kalaburagi_Division_ZP_VOL-1 2021-22

Mysore_Division_ZP_VOL-1

Mysore_Division_ZP_VOL-1 2021-22

 

2021-2022ನೇ  ಆಯವ್ಯಯ ಸವಿವರ ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜುಗಳು-ಬೇಡಿಕೆವಾರು 

 

ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣ

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

2013-14

  

ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆಗಳು

1st Installment Release order_2021-22

2nd Installment Release order _2021-22

3nd Installment Release order _2021-22

2nd Instalment Release order 02.

 

1st installment_15-06-2020 01.

1st Installment_April-20 & May-20 Fund Release Order

 

1st Instalment Releases for the year 2019-20

2nd Instalment Releases for the year 2019-20

3rd Instalment Releases for the year 2019-20

4th Instalment Releases for the year 2019-20

 

2018-19ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ನೇ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆ

2018-19ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ನೇ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆ

2018-19ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ನೇ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆ

2018-19ನೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆ

 

2017-18ನೇ ವರ್ಷದ 4 ಕಂತುಗಳ  ಬಿಡುಗಡೆ

2016-17ನೇ ವರ್ಷದ 4 ಕಂತುಗಳ  ಬಿಡುಗಡೆ

2015-16ನೇ ವರ್ಷದ 4 ಕಂತುಗಳ  ಬಿಡುಗಡೆ

 

ಆಯವ್ಯಯ ಅನಾಲಿಸಿಸ್

 

ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗ ವೈಸ್ 2017-18

ಸಂಪುಟ -I: ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ

ಸಂಪುಟ - II: ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ

ಸಂಪುಟ - III: ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ

ಸಂಪುಟ - IV: ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ

 

ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ

Budget Allocation for the Financial year 2019-20

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2010-11 (ಗೆ) 2017-18

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2011-12 (ಗೆ) 2018-19 ಚಾರ್ಟ್

ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ 2016-17ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು

ಖಾತೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಿಶ್ರಣ / ಪುನರ್ನಾಮಕರಣ ಪತ್ರ

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2016-17

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2015-16

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2014-15

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2011 ರಿಂದ 2013 ರವರೆಗೆ 

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2009 ರಿಂದ 2011 ರವರೆಗೆ 

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2008 ರಿಂದ 2010 ರವರೆಗೆ 

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2010 ರಿಂದ 2016 ರವರೆಗೆ 

 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ  ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ  ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಜ್ & ವಕ್ಪ್ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇತರೆ

2021-22ನೇ OCT ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ

2021-22ನೇ DEC ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ

HOD ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಘೋಷಣೆ

HOD ಗೆ ಹಣಕಾಸು ನಿಯೋಗ

ಸ್ಥಾಪನಾ ದೃಢೀಕರಣದ ಸಂಚಿಕೆ

ಪಿಡಿ ಖಾತೆ

ಹಣಕಾಸು ಇಒ ಗಮನಿಸಿ 2017-18

ಹಣಕಾಸು ಇಒ ಗಮನಿಸಿ 2018-19

ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು (ಕನ್ನಡ)

ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು

ಫಂಡ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ - ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು 18-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ.

RE ಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ

       

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-10-2022 05:08 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080