ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾರು ವಿಳಾಸ

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಹೆಸರು

 

ವಿಳಾಸ

1.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ

   ರಾಯಚೂರು 

2.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ

   ರಾಯಚೂರು 

3.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ 

   ರಾಯಚೂರು 

4.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ 

   ರಾಯಚೂರು 

5.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ,

   ರಾಯಚೂರು 

6.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ,

   ರಾಯಚೂರು 

7.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ,

   ರಾಯಚೂರು 

8.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ,

   ಲಿಂಗಸುಗೂರು 

9.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ,

   ಲಿಂಗಸೂಗೂರು 

10.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ,

   ದೇವದುರ್ಗ 

11.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ

   ದೇವದುರ್ಗ 

12.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ 

   ಮಾನ್ವಿ 

13.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ 

   ಸಿಂಧನೂರು 

14.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ 

   ಸಿಂಧನೂರು 

 

 

Hostels for Minority Students

Pre-Matric Hostels

To facili  tate quality education and to achieve Compulsory primary education 24 pre-matric boys hostels & 27 girls hostels are functioning under this Directorate with 2550 student beneficiaries/ inmates. The following facilities are provided in these hostels.

1. Students studying from 5th to 10th Std are eligible to get admission.

2. Food charges at the rate of Rs. 900/- will be provided for 10 months.

3. Free accommodation.

4. Two pairs of Uniforms.

5. Rs. 200/- for text books & stationary.

6. Rs. 300/- for bed sheets once in 3 years.

7. Medical Charges, Hair cut charges for boys.

8. Rs. 500/- monthly will be paid to 3 part-time teachers in each hostel.

9. Supply of newspapers.

 

List of Pre-Matric Hostels

 

 

Post-Matric Hostels

To facilitate higher education 39 boys & 34 girls hostels are functioning with 4530 students under this Directorate. These beneficiaries are provided the following facilities.

1. Minority students studying in PUC, Degree & Post graduation Courses & equivalent courses are eligible to get admission.

2. Food charges at the rate of Rs. 1000/- per month for ten months.

3. Free Accommodation.

4. Provision of medical & library Facilities.

 

 List of Post-Matric Hostels

 

 

Private Hostels run by Minority Organizations

Minority voluntary organizations are running hostels for the benefit of students studying from 5th to 10th Std. These Private hostels are being supported with a boarding grant Rs. 500 per boarder for 10 months in an academic year. Presently 60 Grant-in-aid pre matric minority hostels with a strength of 3350 are being supported by the Department.

 

List of Private Hostels run by Minority Organizations

 

Hostel's for Working Womens

Government Order of Hostels for working Womens

Office Order

Eligibility Criteria

All Minority Working Womens Belonging to Muslims,Christians,Jains,Buddhist,Sikhs and Parsis are Elgible.

1. They Should Be Above 18 Years of age.

2. They Should Be Employees in Govt/Pvt/IT/BT Sector

3. Those Who are Under Going Training for their Employment will also be Eligible to get Accomodation.

 

Facilities

1. Good Infrastructure with Library facilities

2. Good environment with CC Camera Surveillance

3. Free Accomodation(Rs 1500/-Per Month Food Charges)

 


Govt.Orders of different categories of Hostels for Minority Students

 

Shifting of Post Metric girls hostel & Maulana Azad Residential schools Dt:03/10/2020

 

regarding instructuions to follow during holidays of minority schools & colleges Dt:16/10/2020

 

Increase in Intake for admission in Minority Schools/College Circular Dt:22/09/2020

 

Increase in Intake for admission in Minority Schools/College Directorate Circular Dt:29/09/2020

 

Admitting(Reserving) two students to minority school/college referred by local MLA for admission Dt:24/09/2020

 

Pre-Metric Hostels for Girls:MWD 30 MDS 2001 Dt 31.08.2001 ( 5 Hostels)

Pre-Metric & Post Metric new Hostels:MWD 84 MDS 2007Dt 26.06.2007(73 Hostels)

25 New Hostels GO in 2008-09: MWD 96 MDS 2008 Dt 27.08.2008 (25 hostels) (1)

2 New Post Metric Hostels for Girls for 2001-2002:MWD 97 MDS 2001 Dt 03.11.2001 (2 HOSTELS)

10 Post Metric Hostels 2016-2017:MWD 133 MDS 2016 Date05.08.2016(10)

25 New Post Metric Boys/Girls Hostels 2017-2018:MWD 185 MDS 2017 Dt 24.06.2017(25Hos)

5 New Post Metric Hostels in own building constructed under MSDP Scheme of 2017-18 :MWD 189 MDS 2017 Dt 15.07.2017 (5 Hos & 10 Sch)

10 Working Women Hostels 2017-2018:MWD 195 MDS 2017 Date 23.06.2017(WW10)

8 Post Metric Hostels in own building constructed under MSDP Scheme of 2016-17: MWD 210 MDS 2016 Date 01.09.2016(08)

25 New Post Metric Boys/Girls Hostels 2009-2010:MWD 227 MDS 2009 Dt 30.09.2009 (25 Hostels)

New Post Metric and Pre Metric Hostels for Boys/girls in own building constructed under MSDP Scheme of 2013-14:MWD 247 MDC 2012 Dt 30.09.2013 (36 Hostels)

21 New Pre Metric or Post Metric Boys/girls Hostels in own building constructed under MSDP Scheme of 2015-16:MWD 295 MDS 2015 Date 21.12.2015(21)

70 Post Metric Hostels creation & Posts generation 2015-2016: MWD167 MDS 2014 Date 25.01.2016(70)

Para- 218 Upgradation of Hostels Dated - 25:09:2018

Para-218 Increase in number of Students intake in Hostel Dated - 25:09:2018

Enhancement in Rate for Meals provided in all Hostels,Colleges, Residential Schools & in all assets of Minority Department where residential facilities is providedDated - 18:08:2018

GO : Grants Released for Purchase of Books to include in Minority Hostels Library,Dated - 18:08:2018

Own Hostels list

Under construction/site not available list

Government Order for Shifting of Post-Matric Minority Hostels,Dated:04/06/2018

Free Accommodation in 314 Hostels,Paper Notification,Dated:23/05/2018

Hostel Release Order

Pre Matric and Post Matric Hostels Abstract

Hostels Facility & Food charges

Hostel Admissions 2016-17

Hostel Admissions 2015-16

Hostel Admissions 2014-15

Minority Hostels SSLC Result-2016-17

SSLC Results of Hostel 2015-16

SSLC Results of Hostel 2014-15

SSLC Results of Hostel 2013-14

Circular for Protection of Girl child in Minority Hostel

Year wise List of 124 Hostels

Facility can avail under 7.25 schemes

Basic facilities to Hostels

Hostels Name, Strength & building details

Hostels sanctioned 2013-14 and 2015-16

Government Order for starting students Hostels for the year 2007-08

Government Order for starting 70 New Hostels for the year 2015-16

Government Order for starting 70 New Hostels for the year 2014

Government Order for starting 25 Hostels,20 MDRS,5 PU College,2 Res School for the year 2017

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-05-2021 12:04 AM ಅನುಮೋದಕರು: DISTRICT OFFICE


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ರಾಯಚೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080