ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬಿ ಎಡ್‍ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಡ್‍ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ

:: 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ::

 

 ಬಿ.ಎಡ್‍ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

 ಡಿ.ಎಡ್‍ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

(1 ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ)

(2 ನೇ ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ)

(3 ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ)

(4 ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ)

(5 ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ)

 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‍ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಜೈನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

Government Order

:: ಬಿ ಎಡ್‍ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಡ್‍ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಯೋಜನೆ ::

ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ :
ಬಿ.ಎಡ್ ಮತ್ತು ಡಿ.ಎಡ್.ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ (ಮುಸ್ಲಿಂ/ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್/ಸಿಖ್/ಬೌದ್ಧ/ಜೈನ್/ಪಾರ್ಸಿ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ರೂ 25000/-ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ (ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಕೋರ್ಸ್ ಅವಧಿಗೆ ರೂ .50000/- ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ).
ಅರ್ಹತಾ ಷರತ್ತುಗಳು:
1. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು. (ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ
ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ (ಡಿಎಸ್‌ಇಆರ್‌ಟಿ-ಕರ್ನಾಟಕ), ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅರ್ಹರು).

2. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ರಾಜ್ಯ/ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರಬಾರದು.

3. ಬಿ.ಎಡ್ ಓದುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ. ಅಥವಾ ಡಿ.ಇಡಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರು, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್/ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ/ಅರೆಕಾಲಿಕ B.Ed ಅಥವಾ D.Ed. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ.

4. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಅವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ (ಗರಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ) ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

5. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಬೇಕು.

6. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ ರೂ. 6 ಲಕ್ಷ ಮೀರಬಾರದು.

7. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್‌ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳು.

8. ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ/ಇಲಾಖೆಗಳ ಉಚಿತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

9. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿ.ಎಡ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು & ಡಿ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜಿನ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

10. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿ.ಎಡ್. & ಡಿ.ಎಡ್. ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

11. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

12. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರಬೇಕು.

13. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು (ಗರಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ) ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

14. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 50% ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು 25% ಡಿ.ಇಡಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಮತ್ತು 75% ಬಿಎಡ್‌ಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.

15. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳು/ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-01-2023 12:54 PM ಅನುಮೋದಕರು: MINORITY WELFARE DEPARTMENT KOPPAL


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080